Algemene verkoopvoorwaarden

Versplus B.V. gevestigd te Middelburg alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘Versplus’, heeft de navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden

vastgesteld:

Artikel 1 Definities

 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Versplus een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Versplus een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Versplus en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Versplus verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Versplus en haar Wederpartij ter zake.
 1. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en aanverwante overeenkomsten.
 1. Wederpartij staat Versplus toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Versplus. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Versplus rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
 1. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden Versplus enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Versplus en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 1. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van Versplus, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Versplus deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Aanbod en prijzen

1Alle door Versplus gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Versplus, te weten Middelburg zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

 1. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Ieder door Versplus gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
 1. Versplus behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 1. Versplus is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op overmacht, een druk- en/of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt aanvaard, heeft Versplus het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 1. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Versplus. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.
 1. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

Artikel 5 Annuleren Overeenkomst

 1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Versplus aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 1. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vind annulering plaats later dan 24 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 1. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Versplus uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Versplus te vergoeden.

Artikel 6 Levering

2

 1. De overeengekomen levertijd is 3 dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
 1. De door Versplus geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
 1. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het moment van levering is het moment waarop de zaken bij de klant worden afgeleverd.
 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat Versplus de door haar te leveren zaken ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
 1. Versplus is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
 1. Indien de Wederpartij aan Versplus nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Versplus door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is Versplus gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7 Aanvaarding en reclame

 1. Wederpartij dient direct na levering door Versplus van de overeengekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.
 1. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken in de verkoopruimte van Versplus te controleren.
 1. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering – daarvan schriftelijk aan Versplus te worden gemeld. Indien Versplus niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
 1. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Versplus, opdat Versplus in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij dient Versplus in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te controleren. Indien Versplus niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
 1. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Versplus geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij nooit en te nimmer aan Versplus tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
 1. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

 

Artikel 8 Betalingen

 1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.
 1. Verrekening door de Wederpartij van de door Versplus gefactureerde bedragen met een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Versplus de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Versplus zoals het recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Versplus de wettelijke rente verschuldigd.
 1. Indien de Wederpartij ook nadat zij door Versplus in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Versplus te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 1. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die hetlangst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Terugbetalingen aan wederpartij geschiedt binnen 3 werkdagen

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Versplus geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Versplus op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 1. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Versplus geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
 1. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Versplus gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Versplus gerechtigd door haar geleverde zaken waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens Versplus.
 1. Indien derden enig recht op de door Versplus onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij Versplus hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 1. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Versplus wenst te treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

 1. Indien Wederpartij door Versplus geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan Versplus (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
 1. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan [bedrijfsnaam] (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door Versplus geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Versplus de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
 1. Indien Versplus als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Versplus geleden schade.
 1. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft welke in eigendom aan Versplus toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Versplus aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Versplus. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Wederpartij dient Versplus een kopie van deze aangifte te verstrekken.
 1. Indien Versplus zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Versplus voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke Versplus aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door Versplus aan de Wederpartij geleverde zaken.
 1. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door Versplus geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Versplus slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Versplus aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Versplus is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
 1. Indien Versplus aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Versplus beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Versplus wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 40.000.

 

Artikel 11 Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is Verspartners gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Versplus) aanhangig kan maken.
 1. Als overmacht aan de zijde van Versplus wordt – onder meer – aangemerkt:
 • stakingen zijdens de werknemers van Versplus dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
 • ziekte van werknemers van Versplus dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
 • maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Versplus is gebonden;
 • niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
 • ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
 • (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Versplus;
 • diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
 • alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Versplus beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Versplus komen.
 1. Indien Versplus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Versplus het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus verminderde quantum, voldoet Versplus geheel aan haar leveringsverplichtingen. Versplus is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 12 Verzuim en ontbinding

 1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Versplus gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Versplus gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Versplus tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Versplus verder toekomende rechten.
 1. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Versplus verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Versplus redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
 1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Versplus de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk gevalVersplus zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Versplus verder toekomende rechten.
 1. Versplus heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Versplus gemaakte en nog te maken kosten aan Versplus vergoeden.
 1. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Versplus op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
 1. Wederpartij dient Versplus onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Versplus toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 1. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Versplus hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Versplus.

 

Artikel 13 Emballage

 1. Versplus maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets, flessen en kratten. Indien Versplus ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers). Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling. Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.
 1. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere handelingen zijdens Versplus geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse eetbare (tuinbouw)producten. Dit betekent per definitie niet dat alle retouren emballage fust en goederen zonder meer worden gecrediteerd, maar eerst door Versplus worden beoordeeld waarna wel of niet tot creditering wordt besloten.
 1. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Versplus dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport gereed staat.
 1. Niet door Versplus geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover [bedrijfsnaam] de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat verkeert.

Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. Versplus behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Versplus geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. Wederpartij vrijwaart Versplus voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door Versplus geleverde zaken, en die plaats vinden nadat Versplus de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen Versplus en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Herroepingsrecht

1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-              mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het                          herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw             keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld                 van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u                              uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 17 Geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Versplus is gevestigd, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Versplus om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
 1. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.